Tilfluktstromseiers ansvar

Tilfluktsromseiers forpliktelser iht. Lover og Forskrifter.

 

I pkt.2.1.1 og pkt. 9.31 i forskriftene for tilfluktsrom og §10 §34 i sivilforsvarsloven står det at eieren
av tilfluktsrommet plikter å vedlikeholde og utføre minst en årlig kontroll av tilfluktsrommet og sjekke
at rommet er iht. forskriftene.
Hvis tilfluktsrommet har mangler iht. forskriftene så er eier pålagt år rette opp dette slik at tilfluktsrommet
til enhver tid kan klargjøres for beredskap i løpet av 72 timer.
 
Man kan altså bruke tilfluktsrommet i fredstid bare det kan ryddes til en beredskapsmessig
Tilfluktsrom i løpet av 72 timer. Det skal være driftsinstrukser oppmontert på vegg som viser
Hvordan tilfluktsrommet skal se ut ved beredskap.
 
I §43 i sivilforsvarsloven står følgende om tilfluktsromseier ikke overholder tilfluktsromsplikten sin:
I pålegg etter loven her kan sivilforsvarets myndigheter og tilsynsmyndigheten fastsette en løpende
tvangsmulkt for hver dag/uke/måned som går etter utløpet av den frist som er satt for oppfylling av pålegget inntil pålegget er oppfylt..
Tvangsmulkt kan også fastsettes som engangsmulkt.
Dersom pålegg ikke oppfylles innen fristen kan sivilforsvarets myndigheter og tilsynsmyndigheten
helt eller delvis stanse virksomheten innen pålegget er utført.
Ved overhengende fare kan tilsynsmyndigheten stanse virksomheten selv om pålegg ikke er gitt.
 
Vi gjør oppmerksom på at ved eierskifte foreligger det en heftelse på eiendommen hvis tilfluktsrommet ikke er i orden iht. forskriftene.