Skap for nødlys i tilfluktsrom Type TPM-NLS

kr100.00

Teknisk data:

Nett tilkobling: 230V, 50HZ

Batteri tilkobling: 24V DC

Ladestrøm: 10A

Veggskap Elsteel TM IP65

Bygget iht NEK439-1-3

Description

Drift:
Ved normal drift leverer 24VDC UPS/lader spenning til utgående kurser.
Denne benyttes også til lading av batterer.
Ved bortfall av nettspenning vil man automatisk gå over til batteridrift.
Rød lampe merket batteri lyser når skapet går på spenning fra batteri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilkoble batteri:
XF11 skal stå i nedre posisjon.
Tilkoble batteriet til rekkeklemmer, benytt pakknippel på underside skap, høyre side.
Betjent XF11, skal stå i opp posisjon.

 

 

 

 

 

TPM-BK Batterikasse til Nødlyssentral.
Batterikasse ferdig merket med sjokkdempere og tilkoblingledninger og batteriklemmer

Instruks Batterikasse.                                Klemmer for tilkobling i batterikasse.

Ved beredskap skal batterikasse forsynes med batterier. Disse seriekobles for å få en utgangsspenning på 24v DC.
Batterikassen skal boltes fast i gulvet umiddelbar nærhet til nødlyssentralen. Batterikassen inneholder:
2 stk. festebraketter, 2 stk ekspansjonsbolter, 2 stk batterikabler med klenmme, 1 stk kabel med polklemmer for seriekobling av batteri og 1 stk instruks.

TPM nødlys, lukkdøren lampe og orienteringslys.

 

 

 

 

 

 

 

 

TPM dørbryter.

 

 

 

 

 

Skal være montert 1 stk pr dør i slusen.
Lampe lukk døren lyser og advarsel lyd starter når bryter i åpen stilling
Ved beredskap.

Nødstrømaggregat :
Nødstrømaggregat skal monteres i tilfluktsrom der ventilasjonsanlegg, pumper og andre nødvendige maskiner ikke kan drives manuelt.
Slikt aggregat skal normalt også monteres i mindre tilfluktsrom der den overveiende del av tilfluktsromplassene er for syke, funksjonshemmede eller barn.

Aggregatet skal dimensjoneres for å dekke følgende effektbehov:
Hovedbelysning.
Ventilasjonsanlegg inkl. eventuelle kjøleanlegg.
Drift av pumper og øvrig utrustning i forbindelse med sanitæranlegg samt eventuelle pumper for drenering.
Drift av andre tekniske installasjoner som er ment for tilfluktsrom som sådant, unntatt varmebatterier.
Nødstrømaggregat kreves ikke i tilfluktsrom Type-C.

Luft eller vannavkjølt aggregat.
Nødstrømaggregat kan være luft- eller vannkjølt (radiatorkjølt). I begge tilfeller skal kjølesystemet være beskyttet. Fjernes varmen med luft kan kjøleluften bestå av:
* evakueringsluft fra oppholdsrommene.
* friskluft direkte utenfra.
* en kombinasjon av disse kjølesystemer.

Luftinntak og evakueringsvei skal sikres med sjokkventiler, og vifte for aggregatrommet monteres på evakueringssiden.

Dersom varmen, ved direkte luftkjølte og radiatorkjølte aggregater (med radiator montert på aggregatet), helt eller delvis fjernes med ikke filtrert luft utenfra, skal aggregatrommet anses å ligge utenfor gassgrensen .

Aggregatrommet skal i dette tilfelle fortrinnsvis ligge ved siden av sluse med inngang fra denne. Om aggregatrommet unntaksvis har direkte adkomst fra oppholdsrom, skal døren være gasstett.

Aggregatrommet kan anses som liggende innenfor gassgrensen når overskuddsvarmen fjernes med:
* evakueringsluft fra oppholdsrom (luftkjølt eller radiatorkjølt aggregat).
* luft delvis utenfra om radiator plasseres utenfor gassgrense (radiatorkjølt aggregat).

Systemvalg :
Vanskelighetene som vil oppstå ved drift av strømaggregat i tilfluktsromligger helt åpenbart på kjølesiden. Tilstrekkelig kjøleluftmengde og lav nok temperatur er stikkord i denne forbindelse. Dette bør være retningsgivende ved valg av
systemløsning i nødstrømanlegg.

Vi skal være forsiktige med å fremheve noen systemer som bedre enn andre, men det er grunn til å nevne at blant de
luftkjølte aggregatløsningene er det systemet hvor luften blir ført i lukket kanalsystem fra radiator på aggregatet ut av rommet via sjokkventil, det systemsom ubetinget krever minst kjøleluft og hvor romtemperaturen ikke stiger nevneverdig.

Som mindre gunstig løsning vil vi bringe frem aggregat som utelukket kjøles med avtrekksluft fra oppholdsrommet. Denne luften har naturlig nok en relativ høy temperatur allerede når den kommer inni nødstrømsrommet. Det vil derfor bli vanskelig å overholde den tillatte temperaturgrense i rommet.(+ 40 grader C). Det er likeledes grunn til å tro at det ved
filterventilasjon i overnevnte system vil være vanskelig å få tilstrekkelig luft over aggregatrommet når slusen(e) først har fått sine luftvekslinger, (inntil 50 vekslinger). Systemløsning med væskekjølt aggregat hvor radiatoren er plassert i eget sjokksikret kammer og hvor forbrenningsluften tas fra oppholdsrommet og evakueres direkte ut av aggregatrommet, er
en ren og god løsning, men vil ofte bli noe dyrere enn de foran nevnte systemer.

Dimensjoneringsgrunnlag :
Her bør fabrikantenes opplysninger normalt legges til grunn. Skulle disse ikke være tilgjengelige kan følgende forutsetninger benyttes for overslag:

Montasje ;
Nødstrømaggregatet skal monteres på godkjente vibrasjonsdempere og plasseres i eget rom. Rommets størrelse tilpasses aggregatet og skal gi avstand fra aggregat til vegg på minst 1 m.

Rommet skal ha undertrykk i forhold til oppholdsrommet.

Aggregatets oljetank skal plasseres i eget rom (eventuelt i aggregatrom eller sluse, eller under et av disse rom) innenfor
tilfluktsrommets ytre begrensningsvegger. Under tanken anordnes oppsamlingskum for olje av armert betong
(med innstøpt membran) eller annet seigt materiale. Dersom tanken plasseres i aggregatrom må størrelse avpasses etter byggeforskriftene.

Eksosrør fra nødstrømaggregatet skal føres via godkjent gjennomføring i alle vegger. Eksosrør inne i anlegget skal is sin helhet isoleres med minimum 10 cm steinullskåler eller annen godkjent isolasjon med likeverdig isolasjonsevne.
Isolasjonen må igjen beskyttes mot beskadigelse ved mantling med egnet materiale. Lydpotte skal være ved aggregatet.

Elektro :
* Nødlys- slusedørsignal sentral
* Nødlysarmatur
* Endebrytere
* Slusedørarmatur
* Batterikasse for nødlysbatterier
* Nødsamband