Tilfluktsrom

Tilfluktsrom / Forskrifter

Stortingsmelding nr.39(2003-2004) Samfunnssikkerhet og sivilt-militært arbeid:

“Tilfluktsrom skal fortsatt være en del av den beskyttelsen samfunnet skal gi borgerne.

Eksisterende tilfluktsrom skal vedlikeholdes. Sivilforsvaret skal gjennomføre tilsyn med tilfluktsrom for å sikre at disse holder en tilfredsstillende standard.